Voorwaarden | Privacy | Cookies

Cursusvoorwaarden

  1. Door aanmelding verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.
  2. De behandeling van de inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmelding.
  3. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Bizzenze de inschrijving schriftelijk aan de Deelnemer heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
  4. Bizzenze BV (‘Bizzenze’) is gerechtigd de inschrijving van de Deelnemer zonder opgave van reden te weigeren.
  5. De Deelnemer aan een opleiding verplicht zich het tarief voor de cursus vooruit (voor aanvang van de cursus) volledig te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. In geval van overeengekomen gespreide betaling geldt de plicht tot volledige betaling van het tarief onverminderd.
  6. De Deelnemer kan binnen 7 kalenderdagen na inschrijving de deelname kosteloos annuleren. Daarna is annulering mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag, maar wordt een bedrag van € 75,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen drie en twee weken is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd.
  7. Bizzenze heeft het recht om een cursus voor aanvang te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn. De Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en heeft recht op teruggave van het al betaalde inschrijfgeld. Bizzenze is niet aansprakelijk voor andere eventueel gemaakte kosten.
  8. De Deelnemer die is verhinderd om aan de cursus of aan onderdelen van de cursus deel te nemen, kan op schriftelijk verzoek en na goedkeuring van Bizzenze diens deelname op een andere datum voortzetten en/of een gemist onderdeel op een ander moment inhalen.
  9. Bizzenze is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud van de cursus en/of docent(en) aan te brengen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bizzenze zal bij uitval van docenten zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen, dan wel een alternatieve datum te plannen in overleg met Deelnemer.

Privacy policy
Bizzenze behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat deze worden gebruikt voor toegestane doeleinden en op de voorgeschreven wijze worden bewaard en beschermd.
Indien Bizzenze gebruik maakt van de diensten van derde partijen verlangen wij onverkort de naleving van de AVG.

Cookies
Bij een bezoek aan de website registreert Bizzenze anoniem welke pagina’s en paginaonderdelen bezocht zijn, het is niet mogelijk om een persoon zelf te herleiden aan de hand van deze vastlegging.
Bij gebruikmaken van onze nieuwsbrief houdt Bizzenze bij of de nieuwsbrief geopend wordt en welke artikelen worden bezocht.

Disclaimer
Bezoekers en gebruikers van de website kunnen geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website. Bizzenze is bij doorverwijzingen naar andere websites niet aansprakelijk voor de geboden informatie op die websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.